ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ KP MEDICAL s.r.o.

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (GDPR) je společnost KP Medical s.r.o., IČO: 24779181, se sídlem Táborská 2022, Černošice, PSČ: 252 28, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173581 (dále „Společnost“).

V záležitostech souvisejících se zpracováním osobních údajů ze strany Společnosti se lze na Společnost obracet na kterémkoliv z níže uvedených kontaktních údajů:

 • sídelní adresa: KP Medical s.r.o., Táborská 2022, Černošice, PSČ: 252 28
 • kontaktní adresa: KP Medical s.r.o., Mokropeská 2027, Černošice, PSČ: 252 28
 • kontaktní osoba:  Pavel Jíša, jednatel Společnosti
 • kontaktní e-mailová adresa: gdpr@kpmedical.cz
 • kontaktní telefon: +420 602 280 590
 • oficiální internetové stránky: www.kpmedical.cz

Účel těchto zásad zpracování osobních údajů

Tyto zásady zpracování osobních údajů zejména vysvětlují, jaké osobní údaje Společnost zpracovává, z jakého důvodu, pro jaký účel, jakým způsobem a po jakou dobu tak Společnost činí a zda Společnost poskytuje osobní údaje dalším osobám (příjemcům osobních údajů). Tyto zásady zpracování osobních údajů současně slouží k poskytnutí informací o tom, jaká práva související se zpracováním osobních údajů ze strany Společnosti náležejí subjektům těchto údajů.

Právní základ zpracování osobních údajů

Společnost shromažďuje a zpracovává osobní údaje vždy na základě některého a/nebo některých z níže uvedených právních základů (právních důvodů):

 • plnění smlouvy: zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;
 • plnění právních povinností uložených zákonem nebo na základě zákona: zpracování je nezbytné pro splnění právních povinností, které se na Společnost vztahují;
 • oprávněné zájmy Společnosti nebo třetí osoby: zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti nebo třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů (zejména pokud je subjektem údajů dítě);
 • souhlas se zpracováním osobních údajů: subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více účelů.

Společnost zpracovává osobní údaje převážně na základě jiného právního důvodu, než je souhlas se zpracováním osobních údajů. Bylo-li by zpracování osobních údajů ze strany Společnosti založeno na souhlasu subjektu údajů se zpracováním osobních údajů pro jeden či více účelů, Společnost výslovně upozorňuje, že poskytnutí souhlasu je dobrovolné a subjekt údajů může svůj souhlas kdykoliv písemně odvolat, a to na kterémkoliv ze shora uvedených kontaktních údajů. Odvoláním souhlasu ze strany subjektu údajů není dotčena zákonnost zpracování osobních údajů vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání či neposkytnutí souhlasu současně nemá vliv na zpracování osobních údajů na základě jiného a/nebo jiných právních důvodů, jakož i nemá vliv na plnění smlouvy případně uzavřené se Společností.

Účel zpracování osobních údajů

V souvislosti se shora uvedeným Společnost zpracovává osobní údaje zejména pro následující účely:

 • vedení korporátní agendy Společnosti v souladu s platnými právními předpisy a plnění právních povinností Společnosti jako obchodní korporace vůči společníkům, členům orgánů Společnosti a orgánům veřejné moci;
 • vedení obchodní agendy Společnosti zahrnující zejména komunikaci s dodavateli/odběrateli Společnosti, uzavírání obchodních smluv s dodavateli/odběrateli Společnosti, vedení evidence smluv, plnění a kontrolu plnění smluvních závazků Společnosti a souvisejících povinností vyplývajících z platných právních předpisů, archivaci obchodně-právní dokumentace;
 • spolupráce s externími spolupracovníky Společnosti;
 • organizace odborných školení pro odběratele přístrojů LPG® SYSTEMS a jejich zaměstnance;
 • organizace odborných workshopů (školení o novinkách týkajících se přístrojů LPG® SYSTEMS);
 • zpracování odpovědí na dotazy zaslané Společnosti prostřednictvím kontaktního formuláře umístěného na internetových stránkách www.kpmedical.cz/kontakty;
 • marketingová komunikace spojená se zasíláním obchodních sdělení týkajících se výrobků a služeb nabízených Společností;
 • vedení účetní a daňové agendy v souladu s platnými právními předpisy;    
 • poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb v Salonu KP Medical Černošice provozovaném Společností;
 • vedení pracovněprávní a mzdové agendy včetně organizace výběrových řízení na volné pracovní pozice ve Společnosti (zásady zpracování osobních údajů pro tyto účely jsou upraveny odděleně);
 • ochrana práv a oprávněných zájmů Společnosti zejména pak ochrana zájmu Společnosti na možnosti účinného uplatnění práv Společnosti vyplývajících z právních vztahů, jichž je Společnosti účastníkem (zejména obchodněprávní vztahy, klientské vztahy, pracovněprávní vztahy a jiné právní vztahy plynoucí ze smluv či jejich porušení) včetně možnosti účinného vymáhání nároků Společnosti a dále ochrana zájmu Společnosti na možnosti účinné obrany práv a oprávněných zájmů Společnosti v rámci soudních a jiných řízení.
   

Zpracovávané osobní údaje a doba jejich zpracování

Společnost zpracovává pro shora uvedené účely zejména níže uvedené osobní údaje, a to po níže uvedenou dobu:

 1. Účel zpracování osobních údajů: Vedení korporátní agendy Společnosti

  • Zpracovávané osobní údaje:

   • identifikační údaje: jméno a příjmení, titul, datum narození, rodné číslo, adresa trvalého bydliště
   • kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
   • finanční údaje: bankovní spojení (číslo účtu)
   • další nezbytné osobní údaje: případné další osobní údaje nezbytné pro daný účel zpracování osobních údajů
  • Doba uchování osobních údajů:

   • doba uchovávání jednotlivých dokumentů obsahujících osobní údaje subjektů údajů se řídí především zvláštními právními předpisy
 2. Účel zpracování osobních údajů: Vedení obchodní agendy Společnosti

  • Zpracovávané osobní údaje:

   • identifikační údaje dodavatele/ odběratele: jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa sídla, IČO, DIČ
   • identifikační údaje fyzické osoby oprávněné jednat za dodavatele/ odběratele: jméno a příjmení, funkce, pracovní pozice či jiné vyjádření případného vztahu k danému dodavateli/odběrateli Společnosti
   • kontaktní údaje dodavatele/ odběratele: kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky
   • finanční údaje dodavatele/ odběratele: bankovní spojení (číslo účtu)
   • další nezbytné osobní údaje: případné další osobní údaje nezbytné pro daný účel zpracování osobních údajů
  • Doba uchování osobních údajů:

   • doba uchovávání jednotlivých dokumentů obsahujících osobní údaje subjektů údajů se řídí především zvláštními právními předpisy
 3. Účel zpracování osobních údajů: Spolupráce s externími spolupracovníky Společnosti

  • Zpracovávané osobní údaje:

   • identifikační údaje: jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa sídla, IČO, DIČ, funkce, pracovní pozice či jiné vyjádření případného vztahu k danému externímu spolupracovníkovi
   • kontaktní údaje: kontaktní adresa,  telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky
   • finanční údaje: bankovní spojení (číslo účtu)
   • další nezbytné osobní údaje: případné další osobní údaje nezbytné pro daný účel zpracování osobních údajů
  • Doba uchování osobních údajů:

   • doba uchovávání jednotlivých dokumentů obsahujících osobní údaje subjektů údajů se řídí především zvláštními právními předpisy
 4. Účel zpracování osobních údajů: Organizace odborných školení pro odběratele přístrojů LPG® SYSTEMS a jejich zaměstnance

  • Zpracovávané osobní údaje:

   • identifikační údaje objednatele: jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa sídla, IČO, DIČ
   • identifikační údaje fyzické osoby oprávněné jednat za objednatele: jméno a příjmení, funkce, pracovní pozice či jiné vyjádření případného vztahu k danému objednateli
   • identifikační údaje školených osob: jméno a příjmení, datum narození (pro účely vystavení certifikátu o absolvování školení), případně podobizna účastníka školení zachycená na fotografiích ze školení (udělil-li účastník školení souhlas)
   • kontaktní údaje objednatele: kontaktní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, ID datové schránky
   • finanční údaje objednatele: bankovní spojení (číslo účtu)
   • další nezbytné osobní údaje: případné další osobní údaje nezbytné pro daný účel zpracování osobních údajů
  • Doba uchování osobních údajů:

   • doba uchovávání jednotlivých dokumentů obsahujících osobní údaje subjektů údajů se řídí především zvláštními právními předpisy
   • fotografie ze školení jsou uchovávány po dobu uvedenou v souhlasu subjektu údajů, případně po dobu do odvolání souhlasu subjektem údajů
 5. Účel zpracování osobních údajů: Organizace odborných workshopů

  • Zpracovávané osobní údaje:

   • identifikační údaje: jméno a příjmení, titul, případně údaj o společnosti, která účastníka na workshop vyslala, případně podobizna účastníka workshopu zachycená na fotografiích z workshopu (udělil-li účastník workshopu souhlas)
   • kontaktní údaje: e-mailová adresa
   • fakturační údaje (hradí-li účastník workshopu sám poplatek za účast na workshopu)
   • další nezbytné osobní údaje: případné další osobní údaje nezbytné pro daný účel zpracování osobních údajů
  • Doba uchování osobních údajů:

   • doba uchovávání jednotlivých dokumentů obsahujících osobní údaje subjektů údajů se řídí především zvláštními právními předpisy
   • fotografie z workshopu jsou uchovávány po dobu uvedenou v souhlasu subjektu údajů, případně po dobu do odvolání souhlasu subjektem údajů
 6. Účel zpracování osobních údajů: Zpracování odpovědí na dotazy zaslané Společnosti prostřednictvím kontaktního formuláře

  • Zpracovávané osobní údaje:

   • identifikační údaje: jméno a příjmení
   • kontaktní údaje klienta Salonu: telefonní číslo, e-mailová adresa
  • Doba uchování osobních údajů:

   • osobní údaje budou uchovány pouze po dobu nezbytnou pro vyřízení dotazu
 7. Účel zpracování osobních údajů: Marketingová komunikace

  • Zpracovávané osobní údaje:

   • klienti Společnosti a odběratelé Společnosti (právním důvodem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem Společnosti)
   • fyzické osoby, které udělily souhlas se zasíláním obchodních sdělení (právním důvodem zpracování osobních údajů je souhlas subjektu údajů)
  • Doba uchování osobních údajů:

   • případě, že je právním základem zpracování osobních údajů pro uvedený účel oprávněný zájem Společnosti (tj. podpora prodeje výrobků a služeb nabízených Společností), bude zpracování osobních údajů prováděno po dobu do odhlášení subjektu údajů z marketingové komunikace
   • v případě, že je právním základem zpracování osobních údajů pro uvedený účel souhlas subjektu údajů, bude zpracování osobních údajů prováděno po dobu uvedenou v souhlasu subjektu údajů, případně po dobu do odvolání souhlasu subjektem údajů
 8. Účel zpracování osobních údajů: Vedení účetní a daňové agendy

  • Zpracovávané osobní údaje:

   • identifikační údaje fyzických nepodnikajících osob: jméno a příjmení, datum narození, případně rodné číslo (ukládá-li to zákon), adresa trvalého bydliště
   • identifikační údaje fyzických podnikajících osob: jméno a příjmení, IČO, DIČ, adresa trvalého bydliště/sídla
   • identifikační údaje fyzických osob jednajících za právnickou osobu: jméno a příjmení, funkce, pracovní pozice či jiné vyjádření případného vztahu k dané právnické osobě
   • kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa, ID datové schránky
   • finanční údaje: bankovní spojení (číslo účtu)
   • další nezbytné osobní údaje: případné další osobní údaje nezbytné pro daný účel zpracování osobních údajů
  • Doba uchování osobních údajů:

   • doba uchovávání jednotlivých dokumentů obsahujících osobní údaje subjektů údajů se řídí především zvláštními právními předpisy
 9. Účel zpracování osobních údajů: Poskytování masérských, rekondičních a regeneračních služeb v Salonu KP Medical Černošice provozovaném Společností

  • Zpracovávané osobní údaje:

   • identifikační údaje klienta Salonu: jméno a příjmení, pohlaví, datum narození, adresa trvalého bydliště
   • kontaktní údaje klienta Salonu: telefonní číslo, e-mailová adresa
   • údaje o zdravotním stavu klienta Salonu: údaje o zdravotním stavu klienta Salonu poskytnuté klientem Salonu a zpracovávané s jeho souhlasem v rozsahu nezbytném pro účely posouzení případné kontraindikace služby Salonu požadované klientem Salonu a/nebo pro účely posouzení účinků služeb Salonu již poskytnutých klientovi Salonu
   • finanční údaje klienta Salonu: bankoví spojení (číslo bankovního účtu)
   • další nezbytné osobní údaje klienta Salonu: případné další osobní údaje nezbytné pro daný účel zpracování osobních údajů
  • Doba uchování osobních údajů:

   • doba uchovávání jednotlivých dokumentů obsahujících osobní údaje subjektů údajů se řídí především zvláštními právními předpisy
   • v případě, že je právním základem zpracování osobních údajů souhlas subjektu údajů, bude zpracování osobních údajů prováděno po dobu uvedenou v souhlasu subjektu údajů, případně po dobu do odvolání souhlasu subjektem údajů
 10. Účel zpracování osobních údajů: Ochrana práv a oprávněných zájmů Společnosti

  • Zpracovávané osobní údaje:

   • identifikační údaje: jméno a příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého bydliště, adresa sídla, IČO, DIČ, funkce, pracovní pozice či jiné vyjádření případného vztahu k danému dodavateli/ odběrateli Společnosti
   • kontaktní údaje: kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa
   • další nezbytné osobní údaje: případné další osobní údaje nezbytné pro daný účel zpracování osobních údajů podle povahy subjektu údajů
  • Doba uchování osobních údajů:

   • dokumenty obsahující osobní údaje, které jsou Společností uchovávány pro účely ochrany práv a oprávněných zájmů Společnosti, jsou uchovávány v nezbytném rozsahu po dobu nezbytnou k ochraně práv a oprávněných zájmů Společnosti vyplývající ze zákonné promlčecí lhůty, přičemž tato doba uchování dokumentů byla Společností stanovena na 4 roky od skončení právního vztahu, k němuž se daný dokument vztahuje a jehož je Společnost účastníkem, ledaže:
    • promlčecí lhůta byla sjednána odlišně od zákonné promlčecí lhůty, přičemž v takovém případě doba uchování příslušného dokumentu odpovídá sjednané promlčecí lhůtě prodloužené o 1 rok (neboť informaci o zahájení soudního či jiného řízení může Společnost obdržet až po uplynutí promlčecí lhůty)
    • v daném případě nelze důvodně předpokládat zahájení soudního či jiného řízení, v jehož rámci by Společnost uplatňovala či bránila svá práva a oprávněné zájmy
   • v případě probíhajícího soudního či jiného řízení (včetně řízení před orgány činnými v trestním řízení), v jehož rámci by Společnost uplatňovala či bránila svá práva a oprávněné zájmy, budou osobní údaje v nezbytném rozsahu uchovávány do doby úplného skončení takového soudního či jiného řízení (včetně rozhodnutí o veškerých uplatněných řádných a mimořádných opravných prostředcích)

 

Společnost výslovně uvádí, že pokud jde o marketingovou komunikaci ve vztahu k výrobkům a službám nabízeným Společností stávajícím obchodním partnerům Společnosti a klientům Společnosti (klientům Salonu KP Medical Černošice), je právním základem zpracování osobních údajů oprávněný zájem Společnosti spočívající v podpoře prodeje výrobků a služeb nabízených Společností, ledaže byla taková marketingová komunikace subjektem údajů odmítnuta. V ostatních případech je právním základem pro marketingovou komunikaci ve vztahu k výrobkům a službám nabízeným Společností souhlas subjektu údajů se zpracováním jeho osobních údajů pro tento účel. Z jakékoliv marketingové komunikace ze strany Společnosti se může subjekt údajů kdykoliv odhlásit zasláním e-mailové zprávy na e-mailovou adresu: gdpr@kpmedical.cz.

Společnost shromažďuje osobní údaje přímo od subjektů údajů, jichž se zpracovávané osobní údaje týkají. Společnost však může shromažďovat také osobní údaje od třetích osob (např. obchodní partneři, zaměstnavatelé subjektů údajů, orgány veřejné moci), případně může shromažďovat osobní údaje z veřejně dostupných zdrojů (např. veřejné rejstříky nebo veřejné seznamy).

Společnost má zájem zpracovávat pouze přesné a aktuální osobní údaje, přičemž o veškerých změnách osobních údajů lze Společnost informovat na kterémkoliv ze shora uvedených kontaktních údajů.

Osobní údaje zpracovávané ze strany Společnosti v rámci obchodního, klientského či jiného obdobného právního vztahu jsou nezbytné zejména k tomu, aby k navázání takového právního vztahu vůbec mohlo dojít, jakož i k tomu, aby Společnost mohla plnit své povinnosti vyplývající z daného právního vztahu či z platných právních předpisů. Neposkytnutí osobních údajů by pak mělo za následek, že by obchodní, klientský či jiný obdobný právní vztah zpravidla nebylo vůbec možné navázat, případně by Společnost nemohla plnit své povinnosti vyplývající z daného právního vztahu či z platných právních předpisů.

Ve vztahu k době uchovávání osobních údajů Společnost uvádí, že v případě, že na tentýž dokument obsahující osobní údaje subjektů údajů dopadá současně několik lhůt pro uchování takového dokumentu, platí pro uchování takového dokumentu lhůta nejdelší.

Při zpracování osobních údajů ze strany Společnosti nedochází k automatizovanému rozhodování včetně profilování.

Příjemci osobních údajů a sdílení osobních údajů

Společnost zpřístupňuje a poskytuje zpracovávané osobní údaje vždy pouze v nezbytném rozsahu a na základě odpovídajícího právního titulu.

Společnost zpřístupňuje zpracovávané osobní údaje v nezbytném rozsahu a v odůvodněných případech níže uvedeným subjektům (příjemcům):

 • externí spolupracovníci Společnosti – smluvní zpracovatelé osobních údajů, s nimiž má Společnost uzavřenu smlouvu upravující zpracování osobních údajů pro Společnost a kteří jsou vázáni povinností mlčenlivosti a dodržují právní předpisy upravující nakládání s osobními údaji (např. externí účetní, externí školitelé pro přístroje LPG® SYSTEMS, externí servisní technici, externí správce sítě, externí správce internetových stránek Společnosti);
 • soudy, orgány činné v trestním řízení a jiné orgány veřejné moci v případě, že je Společnost povinna osobní údaje poskytnout dle platných právních předpisů či dle pravomocného rozhodnutí příslušného orgánu veřejné moci;

Společnost může zpřístupnit některé zpracovávané osobní údaje rovněž v případě, že je to nezbytné pro uplatnění práv Společnosti vyplývajících ze smluvních vztahů či jiných právních vztahů, jakož i v případě, že je to nebytné pro účely účinné obrany práv a oprávněných zájmů Společnosti v rámci soudních a jiných řízení.

Společnost může sdílet zpracovávané osobní údaje i s dalšími subjekty a jinými způsoby, než je uvedeno shora, a to v případě, že s tím subjekt údajů, jehož se zpracovávané osobní údaje týkají, udělil svůj výslovný souhlas.

Společnost však nepředává a nemá záměr předávat zpracovávané osobní údaje příjemci či příjemcům ve třetích zemích nebo mezinárodní organizaci.

Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají v souvislosti se zpracováním osobních údajů práva vyplývající z platných právních předpisů, která mohou kdykoliv uplatnit, a to:

 • právo na přístup k osobním údajům - subjekt údajů má právo získat od Společnosti potvrzení, zda zpracovává či nezpracovává osobní údaje, které se ho týkají, a pokud zpracovává, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím o jejich zpracování;
 • právo na opravu osobních údajů - subjekt údajů má právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, a právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení;
 • právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) - subjekt údajů má právo, aby Společnost bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, pokud (a) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování, (c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, (d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně, (e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené právem Evropské unie nebo vnitrostátními právními předpisy;
 • právo na omezení zpracování osobních údajů - subjekt údajů má právo žádat, aby Společnost omezila zpracování osobních údajů, pokud (a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Společnost mohla přesnost osobních údajů ověřit, (b) zpracování bude protiprávní a subjekt údajů odmítne výmaz osobních údajů a bude žádat místo toho o omezení jejich použití, (c) Společnost již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků, (d) subjekt údajů vznese námitku proti zpracování osobních údajů, a to dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů;
 • právo na přenositelnost údajů - subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají a které poskytl Společnosti, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a dále má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu Společnost bránila;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů - subjekt údajů má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají a které jsou Společností případně zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů Společnosti, přičemž Společnost nebude osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pokud osobní údaje nezpracovává pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (adresa: Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ: 170 00);
 • právo žádat o soudní ochranu.

Společnost má v souvislosti se shora uvedeným právo přiměřeným způsobem ověřit identitu subjektu údajů, který uplatňuje shora uvedená práva či některé z nich.

Vzor žádosti na výkon shora uvedených práv subjektu údajů je ke stažení (DOCX, 30 kB),
případně jej na vyžádání poskytne kontaktní osoba Společnosti uvedená shora.

Subjekty údajů mají právo obrátit se na Společnost se svými žádostmi na výkon shora uvedených práv bezplatně, avšak v případě žádostí na výkon práv subjektů údajů, které jsou zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Společnost uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů, nebo odmítnout žádosti vyhovět. O takovém případném postupu bude Společnost dotčený subjekt údajů informovat.

Další informace

Další informace týkající se zpracování osobních údajů jsou k dispozici na internetových stránkách Společnosti (www.kpmedical.cz) nebo na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).